Monthly Archives: September 2015

//September
­

วีธีบริจาค

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน
วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ. เชียงใหม่
ในขณะนี้ทางวัดรับผิดชอบเด็กด้อยโอกาสประมาณ 720 คน

โครงการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 โดย พระครูปราโมทย์ประชานุกูล (พระประชานาถมุนี) เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น
เพื่อช่วยเหลือเยาวชนของชาติ ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยใช้หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา […]

แนวคิดพระประชานาถมุนี 108 ข้อ

ข้อคิดเชิงธรรมะ ท่านเจ้าคุณ พระประชานาถมุนี

วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๑. ที่สุดของมนุษย์ เสมอเหมือนกันหมดทุกประการ…ต้องการและปรารถนาความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตน

๒. ที่สุดของมนุษย์ เสมอเหมือนกันหมดทุกประการ…เกิด แก่ เจ็บ ตาย

๓. ที่สุดของมนุษย์ เสมอเหมือนกันหมดทุกประการ..ต้องการและปรารถนาให้ชีวิตมีความสงบ

๔. […]

นิยามวิทยาศาสตร์ โดย พระอาจารย์พระครูปราโมทย์ประชานุกูล

นิยามวิทยาศาสตร์

โดย พระอาจารย์พระครูปราโมทย์ประชานุกูล

ธรรมชาติที่อยู่เหนือธรรมชาติ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติ ที่อยู่ใต้อำนาจธรรมชาติ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป กับ กาลเวลา ดังเช่น สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
พุทธศาสน์ ไม่มีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เกิด การเลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลา ไม่มีวันสิ้นสุด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเจริญมากเท่าไหร่ คำสอน ของพระพุทธเจ้าโดนเด่น […]