ศิล สมาธิ ปัญญา
เข้าใจจะไม่เสียใจ เสียใจเพราะไม่เข้าใจ
อดทนชนะสำเร็จ ที่ไม่สำเร็จเพราะไม่อดทน