นิยามวิทยาศาสตร์

โดย พระอาจารย์พระครูปราโมทย์ประชานุกูล

พระครูปราโมทย์ประชานุกูลพูดคุยทักทายนักเรียนที่ท่านได้เดินทางไปช่วยเหลือ

  • ธรรมชาติที่อยู่เหนือธรรมชาติ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
  • ธรรมชาติ ที่อยู่ใต้อำนาจธรรมชาติ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป กับ กาลเวลา ดังเช่น สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  • พุทธศาสน์ ไม่มีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เกิด การเลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลา ไม่มีวันสิ้นสุด
  • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเจริญมากเท่าไหร่ คำสอน ของพระพุทธเจ้าโดนเด่น สง่างามมากเท่านั้น
  • วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือ จัดระบบ และขยายผล ของธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งมีชีวิต , ไม่มีชีวิต
  • วิทยาศาสตร์ เป็น เครื่องมือ อำนวยความสะดวก
  • ถึงแม้เครื่องมือชั้นหนึ่งของโลก คนกำกับเครื่องมือ
  • ไม่มี ศีล สมาธิ ปัญญา เครื่องมือนั้น ยากที่ ประสบความสำเร็จ ถึงสำเร็จ ไม่เกิดคุณภาพ
  • ศีล สมาธิ ปัญญา เพิ่ม เสริม คุณภาพ ประสิทธิภาพ ขององค์ความรู้ และ เครื่องมือ เกิดมาตรฐาน
  • ศีล สมาธิ ปัญญา ขยายผล การรับรู้ ของ ตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย ใจ ให้ความ ชัดเจน แม้นยำ มั่นคง เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ