ผลงานการจัดตั้งโครงการตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน(พอสังเขป)

ลำดับ โครงการ ก่อตั้ง
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส โดยจัด การศึกษาแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน
2 โครงการพระสารีบุตร สงเคราะห์อาหารกลางวันแก่ โรงเรียนต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อปี พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน
3 โครงการนางวิสาขามหาอุบาสิกาสงเคราะห์พี่น้องผู้ตายผู้ยากไร้ เมื่อปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน
4 โครงการพุทธเมตตาสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน
5 โครงการพระอานนท์สงเคราะห์ วันเด็กแห่งชาติ โดยมอบ ของขวัญรางวัลให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ เมื่อปี พ.ศ.2540   จนถึงปัจจุบัน
6 โครงการใบบุญพระพุทธเจ้าหลวง จัดทำพิธีบวงสรวงเนื่องใน วันปิยมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
7 โครงการพระราธะพราหมณ์ สงเคราะห์คนชราที่ยากจน ในเขตตำบลฮอด และตำบลนาคอเรือ เมื่อปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน
8 โครงการพระโมคคัลลานะ พัฒนาอาชีพเพื่ออนาคตแก่เด็กด้อยโอกาส โดยการจัดการศึกษาให้เด็กเรียนรู้ในระดับ ปวช. และ ปวส. และระดับปริญญาตรี
9 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ในวัดดอนจั่น เมื่อปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
10 โครงการอ่านพระไตรปิฎก สวดมนต์ ทำสมาธิ ถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
11 โครงการให้การศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติแก้ปัญหาสังคม เมื่อปี พ.ศ. 2553
12 โครงการ วัดดอนจั่น ปั้นชีวิตเด็กไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557